Home >> Over ons >> Beleidsplan 2023-2025

Stichting Terebinth zet zich ook in de periode 2023-2025 op basis van haar doelstelling in voor het behouden van en het attent maken op de waarden van funerair erfgoed.

Strategie

Terebinth vraagt op landelijk niveau aandacht voor het behoud en het beheer van funerair erfgoed. Dit gebeurt onder meer door overleg met overheidsinstanties en met instanties die zich bezighouden met (funerair) erfgoed en monumentenbeheer.
Het doel van Terebinth is om zoveel mogelijk waardevol funerair erfgoed beschermd en behouden te krijgen. Terebinth zal daarbij onder meer restauratie en onderhoud door vrijwilligers, advisering aan beheerders van begraafplaatsen, (historische) begraafplaatsen een stem geven en het inventariseren van begraafplaatsen stimuleren en ondersteunen. Op dit gebied streeft het bestuur naar een kring van deskundige adviseurs op verschillende deelgebieden (als restauratie, beplantingen, monumenten).
Met het tijdschrift Terebinth, Nieuwsbrief Terebinth en daarvoor in aanmerking komende digitale media (Facebook en Instagram) en het organiseren van bijeenkomsten, wordt de kennis verspreid.
In veel gevallen zal Terebinth, mede vanuit zijn kring van deskundigen, rechtstreeks kunnen adviseren. In andere gevallen zal Terebinth doorverwijzen naar deskundige instanties en personen.

Beleid

Themabijeenkomsten
Om betrokkenheid en interesse voor bescherming en behoud van het funerair erfgoed te vergroten organiseert de stichting jaarlijks een aantal themabijeenkomsten/excursies die zowel voor donateurs als niet- donateurs (tegen bescheiden tarief) toegankelijk zijn. Deze bijeenkomsten beogen ook de onderlinge contacten tussen de deelnemers te versterken en de uitwisseling van kennis te bevorderen.

Versterken van contacten
De stichting streeft in de beleidsperiode meer landelijke bekendheid voor haar doelstelling na. Met het oog hierop worden contacten gelegd en onderhouden met bestaande organisaties die actief zijn op (deel)gebieden van de doelstelling. Daarnaast wil de stichting met gebruikmaking van de eigen website (www.terebinth.nl) en van social media (Facebook en Instagram) een grotere bekendheid en interesse verkrijgen voor haar doelstelling.

Gouden Terebinth
Een van de belangrijkste activiteiten met speciale aandacht voor de (historische) begraafplaatsen is de uitreiking van de zgn. Gouden Terebinth. Deze landelijke onderscheiding wordt elke twee jaar uitgereikt aan een persoon of instantie die zich volgens een onafhankelijke jury uitzonderlijk heeft ingezet voor behoud van funerair erfgoed. In 2022 wordt deze prijs voor de vierde maal uitgereikt. Het bestuur werkt aan een inventarisatie op landelijk niveau van graven/grafstenen van markante Nederlanders met het oog op het behoud daarvan. Het tot stand komen van lokale inventarisaties zal gestimuleerd gaan worden.

Tijdschrift Terebinth
De stichting geeft het kwartaalblad Terebinth, tijdschrift voor funerair erfgoed uit, dat aandacht besteedt aan behoud en beheer van (oude) begraafplaatsen en ander funerair erfgoed. Dit tijdschrift wordt gestuurd aan alle donateurs, abonnees en relaties. Daarnaast wordt het tijdschrift tegen vergoeding aan andere belangstellenden toegestuurd.

Publicaties
Stichting Terebinth wil eigen en andermans publicaties stimuleren. In 2023 verschijnt Over de groene zoden, deel 3.

Financiën

Donaties
De inkomsten van de stichting bestaan hoofdzakelijk uit donaties van personen (minimaal € 35,-, minimaal €12,50 voor partners) en organisaties (minimaal € 80,- per jaar) en in geringe mate uit giften en schenkingen. Uit de jaarlijkse donaties moeten in principe minimaal de lopende kosten, incl. de publicatie van het tijdschrift Terebinth, betaald kunnen worden. Het kapitaal van de stichting wordt daarnaast ingezet voor projectmatige activiteiten op het funeraire gebied. Voor projecten worden waar nodig ook projectsubsidies verworven.

Nieuwe donateurs
Voor de levensvatbaarheid van de stichting op lange termijn streeft het bestuur naar verhoging van de inkomsten door het werven van nieuwe donateurs. Daartoe wordt een speciaal PR-plan opgesteld.

ANBI
De stichting is voor de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling op cultureel gebied (culturele ANBI). Dit betekent dat giften aan de stichting voor 125 % aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. Bedrijven kunnen in de vennootschapsbelasting giften tot 150% aftrekken.

Bestuur en samenwerkingsverbanden

Bestuur
Het bestuur van de stichting telt – begin 2023 – vijf leden waarvan twee leden – voorzitter en secretaris – ad interim. Statutair onderscheiden zijn de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuursleden zijn benoemd voor een periode van vier jaar met het recht op eenmalige herbenoeming. Elk bestuurslid heeft een portefeuille – PR, Tijdschrift Terebinth/Publicaties, Adviezen Themabijeenkomsten/Excursies, Groen en Markante Nederlanders – in beheer.

Werkgroepen
Binnen Terebinth zijn diverse donateurs actief zoals in de redactie van het tijdschrift en in diverse werkgroepen: Markante Nederlanders, Groen, Adviezen Begraafplaatsen, Themabijeenkomsten/Excursies en Publicaties.

Platform Funerair Erfgoed
Terebinth is vertegenwoordigd in de Stuurgroep van het Platform Funerair Erfgoed (een samenwerkingsverband dat op initiatief van Terebinth bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed tot stand kwam).

Bureau Terebinth
Bij het Bureau Terebinth komen alle aanvragen (mail, post, telefonisch) binnen. De bureaumedewerker behandelt deze aanvragen, handelt deze zo nodig af of stuurt deze door het verantwoordelijke bestuurslid, portefeuillehouder of lid van de werkgroep. De bureaumedewerker voert de bestellingen uit en zorgt voor de verzending van de persberichten.

Contactformulier